Instalace, montáž, údržba deskového tepelného výměníku DTV

Předmluva
Tento návod k obsluze je Vaším vodítkem pro instalování, provozování a údržbu deskových tepelných výměníků G-MAR PLUS, s.r.o..Doporučujeme Vám pečlivé prostudování tohoto návodu a zpřístupnit jej trvale spolupracovníkům, pověřeným provozováním, instalováním a údržbou DTV. 
G - MAR PLUS, s.r.o. nepřebírá žádnou záruku za závady vzniklé neodbornou instalací, obsluhou a údržbou, jakož i nerespektováním tohoto návodu k obsluze. Obracejte se za tímto účelem na příslušné zastoupení G-MAR PLUS, s.r.o. nebo přímo na servisní oddělení firmy G-MAR PLUS, s.r.o.


1. Všeobecně

1.1 Identifikace zařízení / konstrukční řada

Každý výměník G-MAR PLUS, s.r.o. je opatřen identifikačním štítkem s technickými údaji. Tento štítek je připevněn na vnější straně pevné desky DTV. Zde naleznete následující údaje:

1. Typ deskového tepelného výměníku
2. Tovární (výrobní) číslo 
3. Přípustný provozní přetlak [bar]
4. Přípustná provozní teplota [st. Celsia]
5. Obsah (strana 1/2) [litry]
6. Rok výroby
7. Stahovací hodnoty „a max“/“ a min“. [mm]

Při veškeré korespondenci s firmou G-MAR PLUS, s.r.o. týkající se Vašeho DTV uvádějte prosím vždy úplné tovární číslo a číslo aktuálního schématu zapojení. Schéma zapojení se dodává se záručním listem a návodem. V zadním obalu tohoto návodu se kromě toho nachází i specifická dokumentace, popisující podrobně Váš DTV.

V originálu obrázek identifikačního štítku:

Hesla štítku: Výkonový štítek výměníku (identifikační štítek)
1 = Tepelný výměník typu
2 = Tovární číslo
3 = Přípustný provozní přetlak
4 = Přípustná provozní teplota
5 = Obsah
6 = Rok výroby
7 = „a“ max.
8 = „a“ min.


1.2 Použití k stanovenému účelu

Tento návod k obsluze je všeobecně platný pro všechny firmou G-MAR PLUS, s.r.o. vyráběné a dodávané deskové tepelné výměníky (DTV). G-MAR PLUS, s.r.o. poukazuje na to, že tento DTV byl dimenzován a vyroben speciálně pro Vámi uvedené provozní podmínky, týkajících se tlaku, teploty, průtočných množství, jakož i druhu a složení protékajících médií.
Musí být bezpodmínečně zabráněno náhle vznikajícím tlakovým rázům, překračujícím provozní podmínky, např. při náhlém rozběhu nebo odstavení DTV. Při nedodržování stanovených podmínek provozu nepřebírá firma G-MAR PLUS, s.r.o. žádnou záruku.
Pokud je potřebná změna stanovených provozních podmínek, pak musí být odsouhlasena firmou 
G-MAR PLUS, s.r.o. Provoz při změněných provozních podmínkách smí následovat pouze po přezkoušení, schválení a provedené změně dokumentace DTV firmou G-MAR PLUS, s.r.o. Při montáži a provozování DTV musí být dodržovány předpisy a nařízení platné v místě instalování, jako např. bezpečnostní předpisy na ochranu proti úrazům.


1.3 Všeobecné pokyny / nebezpečí !

Práce na Vašem DTV musí být prováděny dle následujících pokynů:
1. Všechny práce na DTV musí být prováděny se zřetelem na dodržování existujících předpisů, jako např. bezpečnosních předpisů na ochranu proti úrazům.
2. Před každou prací na DTV musí být zajištěno, aby nebyl pod tlakem, byl studený (max. 40 °C ) a aby byl prázdný.
3. Pokud by z důvodu netěsností mohlo docházet ke zranění osob, musí být zajištěna ochrana proti výstřikům, pokud je DTV vybaven ochranou proti výstřikům, pak nesmí být odstraněna, dokud se DTV nachází pod tlakem.
4. Při manipulaci s deskami DTV musí být z důvodu zabránění poranění rukou používány vhodné ochranné pomůcky (rukavice).

2.0 Instalování

2.1 Požadavky na místo instalace

Je nutné, aby kolem deskového tepelného výměníku (DTV) byl zajištěn dostatečně velký volný prostor. To značně usnadňuje přístup k DTV, jakož i potřebné servisní práce (výměna jednotlivých desek, těsnění, stahování balíku desek).
Ve vedlejším obrázku uvedené hodnoty potřebného volného prostoru jsou závaznými hodnotami a jsou doporučovány firmou G-MAR plus. Tyto rozměry umožňují dostatečný přístup k DTV.
Jestliže se jedná o omezenou plochu místa pro instalaci DTV, mohou být rozměry volného prostoru redukovány. V tomto případě je vhodné provést konzultaci s firmou G-MAR PLUS, s.r.o.

2.2 Přeprava a instalace

Deskové tepelné výměníky (DTV) jsou zpravidla dodávány jako kompletně smontované, buď v ležící, nebo ve stojící poloze. Při ležící dodávce se DTV na zádech pevné desky zakotví do fošen. DTV může být vidlicovým nakladačem uchopen pod fošnami a transportován. Na místě instalování se pak DTV vztyčí následujícím způsobem:
1. Uvolnění a odstranění všech upevňovacích šroubů a upevňovacích prvků na fošnách.
2. Upevnění provazové smyčky kolem stahovacích šroubů na každé straně DTV.
Nepoužívat ocelového lana nebo řetězu!
3. Pomalé zvedání DVT z fošen otáčením kolem těžiště.
4. Pomalé spouštění DVT na patky pevné desky při současném vyrovnání DTV do konečně platné polohy na místě jeho instalování.
5. Odstranění provazových smyček a jiných pomocných prostředků a zakotvení DTV do podlahy.

Při upevňování provazových smyček zabezpečit správnost uchycení.

Nikdy nepoužívat vstupní hrdla přípojek za účelem zvedání DTV2.3 Montáž připojovacího potrubí

Deskové tepelné výměníky (DTV) od firmy G-MAR PLUS, s.r.o. jsou podle účelu používání opatřovány normovanými přírubami, šroubením, závitovými čepy a podobně.

Při montáži trubního vedení musí být zajištěno, aby na připojení DTV zásadně nepůsobily žádné síly, momenty nebo vibrace !!

U přípojek trubních vedení na volné desce nebo na mezikusech musí být před zahájením montáže trubních vedení přezkoušeno, zda je balík desek stažen na hodnotu míry „a max“. Pokud tomu tak není, pak musí být balík desek odpovídajícím způsobem dodatečně stažen.
Přesnou stahovací hodnotu vždy naleznete na přiloženém výkresu s rozměry nebo na identifikačním štítku.

Přípoje trubních vedení na volné desce nebo na mezikusech jsou vždy pohyblivé v podélném směru balíku desek a to instalací příslušně dimenzovaných kompenzátorů. Při zkrácení balíku desek opotřebením těsnění nebo rozšířením balíku desek přidáním jednotlivých desek, nesmí dojít k nepřípustnému pnutí částí přístroje vlivem trubního vedení.
V otvíracím prostoru DTV, mezi opěrou a volnou deskou, nesmí být pevně uloženo žádné trubní vedení. Přípojná vedení na volné desce musí být opatřena odnímatelnými trubními koleny. Pevně uložené trubní vedení omezuje možnost otevření DTV.
Všechna trubní vedení pro přítoky a odtoky mají být opatřena uzavíracími ventily, aby mohl být deskový tepelný výměník (DTV) uveden mimo provoz a otevřen, aniž by to rušilo provoz přilehlých systémů.
Rovněž tak musí být pro obě strany DTV pamatováno na odvzdušňovací a vypouštěcí ventily v trubních vedeních. Toto je důležité, aby mohl být balík desek při uvedení do provozu odvzdušněn, popřípadě při čištění výměníku odtlakován.
Odvzdušňovací ventily musí být umístěny vždy na nejvyšším místě potrubí.

- zároveň se doporučuje do vstupních potrubí na výměník instalovat mechanické  filtry, zabraňující zanášení výměníku nečistotami
- dále doporučujeme provést uzemnění výměníku klemou mezi základní a přítlačnou deskou, s propojením na potrubní část, z důvodu zamezení poškození desek případným elektrickým výbojem

Musí být zajištěno, aby byl potrubní systém připojený na DTV zajištěn proti vzniku náhlých tlakových nárazů nebo tepelných výkyvů.
Nesmí být používány rychlouzavírací ventily. Čerpací zařízení pracující na pístovém principu, musí být vybavena tlumiči vibrací.


3. Provoz


3.1 Uvedení do provozu

1. Před prvním uvedením do provozu musí být zabezpečeno, že je balík desek stažen na přesnou míru „a max“. Přesnou stahovací míru vždy naleznete v přiloženém výkresu s rozměry nebo na identifikačním štítku.
2. Musí být přezkoušeno, zda jsou všechna přípojná trubní vedení pevně sešroubována.
3. Musí být zabezpečeno, že na identifikačním štítku uvedené přípustné hodnoty pro tlak a teplotu nebudou překročeny.
Jsou-li tyto podmínky splněny, pak je deskový tepelný výměník (DTV) připraven k provozu.


3.2 Zprovoznění deskového tepelného výměníku (DTV)

1. Uzavřít přítokový ventil mezi čerpadlem a DTV.
2. Pokud existuje, pak zcela otevřít ventil na výstupním hrdle.
3. Otevřít odvzdušňovací ventil.
4. Spustit čerpadlo.
5. Pomalu otevřít přítokový ventil, aby se zabránilo vzniku tlakových rázů.
6. Po úplném úniku vzduchu z DTV uzavřít odvzdušňovací ventily.
7. Kroky 1. až 6. zopakovat pro druhou stranu.


3.3 Provoz deskového tepelného výměníku (DTV)

Jestliže je DTV v provozu, nesmí být změněny provozní parametry. Maximální provozní podmínky uvedené na identifikačním štítku nesmí být překročeny.


3.4 Krátkodobé odstavení

Jestliže má být DTV krátkodobě uveden mimo provoz (zastavení čerpadla, nebo podobně), musí být postupováno následujícím způsobem:
1. Pomalé uzavření přítokových ventilů - nejprve přítok s vyšším tlakem.
2. Vypnutí čerpadel.
3. Uzavření ventilů na výstupních trubních vedeních - pokud existují.
Pro delší dobu odstavení (provozní přestávky) viz. Kapitolu 3.5 Delší provozní přestávky


3.5 Delší provozní přestávky

Uskladnění deskového tepelného výměníku (DTV)
Jestliže je třeba, aby byl DTV před uvedením do provozu na delší období (1 měsíc nebo déle) uskladněn, musí být přijata opatření, která vylučují předčasné opotřebení materiálů. To se týká také uskladnění náhradních dílů.
Deskový tepelný výměník (DTV) musí být uskladněn nejlépe v uzavřené místnosti. Teplota místnosti by měla být mezi 15 až 20 °C, při vlhkosti vzduchu max. 70 %.
Musí být zabezpečeno, aby se v této místnosti nenacházely žádné přístroje produkující ozón, jako jsou elektromotory nebo zařízení pro obloukové svařování.
Ozón má za následek předčasné ztvrdnutí elastomerových těsnění, v této místnosti rovněž nesmí být skladována žádná rozpouštědla nebo kyseliny. Zabraňte rovněž tepelnému a ultrafialovému vyzařování.

Po domluvě s firmou G - MAR PLUS, s.r.o. může být zhotoveno odpovídající zabalení, které umožňuje delší skladování.
Jestliže je DTV uskladněn na místě instalování, nebo jestliže je uvedení do provozu zpožděno o delší dobu, pak doporučujeme, aby byl balík desek přikryt fólií, nepropouštějící světlo. Stahovací šrouby musí být ošetřeny prostředkem proti rezavění (olej nebo tuk). Přípoje DTV, které nejsou propojeny se systémem trubního vedení musí být zakryty.
Pokud musí být DTV uskladněn pod širým nebem, pak jsou tato opatření naléhavou nutností, aby byly účinky klimatických vlivů maximálně redukovány.


3.6 Odstavení z provozu

Pokud je deskový tepelný výměník (DTV) odstaven mimo provoz na delší období (1 měsíc nebo déle), musí být postupováno následovně:
1. Pomalé uzavření přítokových ventilů - nejprve u přívodu s vyšším tlakem.
2. Vypnutí čerpadel.
3. Uzavření ventilů výstupních trubních vedení - pokud existují.
4. Zavzdušnit DTV a vyprázdnit všechny prostory od médií.
5. Propláchnout balík desek a při povlacích a usazeninách provést odpovídající čištění.
6. Odstranění pnutí v balíku desek na hodnotu „a“ + 10 % - vycházejí z aktuální hodnoty „a“.
Tímto opatřením je odstraněn tlak v těsnění.
7. Zakrytí balíku desek fólií nepropouštějící světlo.
8. Stahovací šrouby natřít antikorozním prostředkem (olej nebo tuk).
Při obnoveném uvedení do provozu musí být postupováno podle kapitoly 3. Provoz.


4. Údržba / ochrana

Ocelové rámy jsou natřeny vrstvou umělé pryskyřice, vytvrzenou za studena a odolnou vůči povětrnostním vlivům. Znečištění se odstraňují pomocí měkkého kartáče teplou vodou, nebo slabě alkalickým roztokem Poškozená místa na tomto nátěru se po důkladném očištění natírají základovou barvou (RAL 7032, objednací číslo 9.920-058) a pak se opravují lakem z umělé pryskyřice (RAL 5012, objednací číslo 9.920-059).
Rámy, obložené chromniklovou ocelí se čistí jako ocelové rámy a následně se za suchého stavu natírají lakem bez obsahu kyselin.
Stahovací šrouby jsou ocelové (s nánosem prostředku proti korozi), nebo z nerezavějící chromové oceli. Závity těchto šroubů by měly být vždy namazány tukem.


Ke zlepšení kluznosti musí být tukem bez obsahu kyselin ošetřovány rovněž následující konstrukční části:
1. Profilové kolejnice a plochy nosníků na kterých, resp. ve kterých desky visí a posouvají se.
2. Tlakové plochy mezi přítlačnou matkou a tlakovou podložkou, tlakové podložky nebo axiální ložiska v tlakových kusech.
3. Ložisko nosné kladky (kočky) na volné desce rámu a příležitostně také na mezikusech.


V případě nedodržení těchto podmínek je možné zkrácení životnosti DTV a upozorňujeme, že případná netěsnost nemůže být uznána jako reklamace.

 

zpet nahoru

KONTAKT

Karlovy Vary - tel: 353 447 211-8 
výroba Karlovy Vary - tel : 353 311 687 

Praha - tel : 602 263 773

Brno - tel : 548 212 195

Ostrava - tel : 602 289 652, 603 583 005

Nitra - tel : +421 376 503 527

Košice - tel : +421 (0)556 231 504

 

NAJDETE NÁS

Provozovna
G-MAR PLUS, s.r.o.
Chebská 73/48
360 06 Karlovy Vary
tel: +420 353 447 211
email: g-mar(zavinac)g-mar.cz
Základní identifikační údaje
Spisová značka : C 5362 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní jméno : G-MAR PLUS, s.r.o.
IČO : 61170208, DIČ : CZ61170208

SPOLUPRACUJEME


© 2014 G-MAR s.r.o. | © 1WS- tvorba www stránek